Kevin

OCT 68.JPG (9387 bytes)

pool.JPG (17189 bytes)

car.JPG (16328 bytes)

couch.JPG (12676 bytes)

toothless.JPG (10592 bytes)

kevshawn1.jpg (11828 bytes)

kevshawn2.jpg (12142 bytes)

kevinshawn.jpg (15488 bytes)

kevjack1.jpg (8432 bytes)